O nás

Přípravný výbor k ustavení Společnosti vznikl dne 13/12/1989. K jejímu založení došlo na ustavujícím shromáždění v Italském kulturním institutu v Praze dne 6/6/1990 za účasti 450 zakládajících členů. Jako hosté byli přítomni Velvyslanec Italské republiky Giovanni Pastoris Castellani a první náměstek ministra zahraničí ČSFR Ing. Robert Harenčár.  Společnost vznikla s názvem "Společnost Československo - Itálie". Jejím předsedou byl zvolen iniciátor jejího založení, místopředseda "Italského výboru Československé společnosti pro mezinárodní vztahy" PhDr. Rostislav Pietropaolo, CSc. Čestným předsedou byl zvolen Cavaliere Carlo Vender z Parmy za jeho přínos rozvoji Československo-italských kulturních vztahů. Po rozdělení Československa změnilo Valné shromáždění název na "Společnost přátel Itálie, z.s.".

Její organizační strukturu tvoří Hlavní spolek (zkratka SPI, z.s.) se sídlem v Praze 6, Brixiho 1574/21 s jedenáctičlenným předsednictvem a šest pobočných spolků s krajskou působností s názvy: Hradec Králové, Jihočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský, Plzeň, Praha. Podle § 228 Občanského zákoníku "Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku", a podle § 229 "Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh  na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek". Od založení Společnosti se do ní přihlásilo přes 3.000 členů. Společnost přátel Itálie, z.s. je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném  u Městského soudu v Praze.

Od 1. ledna 2018 je minimální členský příspěvek 300,- Kč, pro studenty a důchodce 150,- Kč. Splatný je každoročně do konce června na účet příslušného pobočného spolku podle bydliště člena.

Překlad dopisu  J.E. Velvyslance Itálie v ČR Alda Amatihoosmému Valnému shromáždění SPI, z.s. které se konalo 6. června 2015 v den 25. výročí od jejího založení.

Vážený pane předsedo, vážení členové,

rád bych Vás tímto osobně pozdravil a popřál tomuto shromáždění úspěšný průběh.

Vzhledem k tomu, že do konce roku bude končit má mise velvyslance Itálie, dovolte mi vyslovit několik úvah shrnujících můj mandát. Již od začátku mé mise v Praze jsem viděl velký potenciál Společnosti přátel Itálie v našem společném úsilí o zviditelnění Itálie na celém teritoriu České republiky. Děkuji za podporu, kterou jsem vždy od Společnosti měl.

Doufám, že vystihnu společnou myšlenku všech, když řeknu, že je třeba lépe využít lidské zdroje, jejichž prostřednictvím může Společnost předat modernější image dnešní Itálie, která je stále číslem dvě v Evropě ve zpracovatelském průmyslu, třetím největším vývozcem robotických strojů ve světě a může se pochlubit obrovským množstvím kulturního bohatství, jako jsou města umění, muzea, divadla a další.

Myslím si, že tato společnost disponuje potenciálem, muži a ženami, kteří dokáží zkvalitnit její činnost, kterou jsou Italské velvyslanectví a Kulturní institut připraven finančně a institucionálně podpořit. Tento potenciál je nutno rychle najít, s otevřenou myslí, bez předsudků a bez ohledů na minulé spory. Je třeba se soustředit zejména na osobní přínos každého jednotlivce ke zviditelnění Itálie, a k navazování dialogů s českými protějšky, a to nejen v Praze.  Jsem si jist, že Společnost dokáže v co nejkratší době najít ve svých řadách nejvhodnější osobnosti, které budou moci využít své schopnosti a čas k docílení důležitých změn a stát se pro Itálii účinným a cenným prostředníkem v České republice. Moc bych si přál, abyste byli i nadále velkými přáteli Itálie a aktivními spolupracovníky, kteří prostřednictvím nových činností budou prezentovat stále více a lépe Itálii třetího tisíciletí.

Všechny Vás srdečně zdravím.

Aldo Amati

Kopie dopisu J.E. velvyslance Itálie v ČR Alda Amatiho osmému Valnému shromáždění SPI, z.s. které se konalo 6. června 2015 v den 25. výročí od jejího založení

Gentile Presidente, cari associati,

a tutti voi va il mio personale saluto e un augurio all’Assemblea per i suoi lavori odierni. Mi sembra doveroso fare alcune considerazioni , diciamo cosi , di fine mandato tenuto conto che purtroppo entro la fine dell’anno dovro’ lasciare questo Paese come Ambasciatore d’Italia . Sin dal momento in cui ho preso servizio qui a Praga ho compreso le grandi potenzialità dell’Associazione di Amicizia italo-ceca per rendere il nostro Paese sempre piu’ visibile su tutto il territorio della repubblica Ceca. Devo ringraziare del supporto che ho sempre ricevuto dall’Associazione.

Spero di interpretare il sentimento di tutti dicendo che occorre utilizzare meglio le risorse umane di cui puo’ disporre l’Associazione per veicolare un’immagine piu’ moderna dell’Italia di oggi che è pur sempre la seconda industria manifatturiera in Europa, è il terzo esportatore mondiale di macchine/robots e ha un bagaglio immenso di “marchi” culturali come le città d’arte, i musei , il teatro etc etc

Io penso che all’interno dell’Associazione vi siano le forze e gli uomini e donne per far fare un salto di qualità all’attività dell’Associazione anche con il contributo fattivo in termini di finanziamenti e supporto istituzionale da parte dell’Ambasciata e dell’istituto di Cultura. Tali forze andrebbero rapidamente individuate senza preclusioni nei confronti di nessuno e lasciando da parte “esclusioni preconcette “ e  diatribe passate , soprattutto tenendo conto di quanto ciascuno ha sempre dato per l’immagine dell’Italia mettendosi a disposizione per dialogare con i cechi e non soltanto a Praga. Sono sicuro che l’Associazione saprà individuare nei tempi piu’ rapidi le personalità piu’ adatte in grado di dedicare il tempo necessario per dare una svolta importante e fornire all’Italia in repubblica Ceca uno strumento efficace e prezioso. Il mio augurio a tutti voi è di rimanere , come siete, grandi amici dell’Italia e di non rimanere strumenti passivi , ma alimentare ciascuno di voi nuove attività per far conoscere sempre di piu’ e meglio l’Italia degli anni 2000 !

Il mio abbraccio a tutti voi.

Aldo Amati

Zveřejněno: 01.01.2018 – administrator
Vytisknout