Stanovy

Stanovy Společnosti přátel Itálie, z.s.,

sídlo Brixiho 1574/21, 162 00 Praha 6, IČO 00564842,

zapsané ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 946

 

I.

Základní ustanovení

1.  Název spolku zní: Společnost přátel Itálie, z.s.

2.  Sídlem spolku je hl. m. Praha.

3.  Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů vedených společným zájmem a byl založen k naplňování společného zájmu.

4.  Společným zájmem je rozvoj česko-italské spolupráce.

 

II.

Účel a činnost

1.  Účelem spolku je pěstovat, podporovat a prohlubovat česko-italské vztahy ve všech oblastech společenského života, zejména:

a)  pracovat pro posílení vzájemného porozumění a přátelských vztahů mezi obyvateli obou států, jakož i mezi českými a italskými institucemi v duchu nejlepších tradic, cílů a zásad Charty OSN, dvoustranných i vícestranných mezinárodních dohod, jejichž stranami jsou oba státy;

b)  získávat a rozšiřovat mezi veřejností vzájemné informace o významných kulturních, společenských a sociálních událostech a přispívat ke zvýšení znalostí o partnerské zemi;

c)  zprostředkovávat rozvoj všech forem přímých vztahů meziobčany, organizacemi a institucemi v politické, ekologické, výrobní, obchodní, vědecké, vědeckotechnické, školské, vydavatelské, kulturní, duchovní, sportovní, turistické a dalších oblastech.

2.  K dosažení cílů spolek vyvíjí tuto činnost:

a)  pořádá přednášky, výstavy, koncerty, představení a jiné akce k významným kulturním a společenských událostem v Itálii a v ČR;

b)  spolupůsobí při vydávání a rozšiřování časopisů, publikací a pomůcek, zabývajících se česko-italskými vztahy a různými oblastmi života v obou zemích, určených pro veřejnost;

c)  k usnadnění česko-italské spolupráce podporuje vydávání jazykových učebnic a sborníků, pořádá jazykové a jiné odborné semináře, kurzy a školy a používá informačních a propagačních prostředků (rozhlas, televize, film, tisk, internet, FB apod.);

d)  spolupracuje s partnerskými společnostmi v Itálii při realizaci cílů obou stran a vzájemném poskytování pomoci ve výše uvedených oblastech;

e)  spolupůsobí při navazování a udržování partnerských styků mezi institucemi, školami, obcemi, městy a oblastmi obou zemí;

f)  organizuje nebo spolupůsobí při organizaci tematických a turistických zájezdů obyvatel obou zemí sloužících ke vzájemnému poznávání;

g)  věnuje zvláštní pozornost sociální a demografické situaci v obou zemích.

3.  Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající ve výdělečné činnosti, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti a hospodárné využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

4.  Předmětem vedlejší hospodářské činnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

III.

Členství

1.  Členem spolku se může stát jakákoli osoba, která má právní osobnost podle Občanského zákoníku.

2.  O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán pobočného spolku na základě přihlášky. Přihláškou uchazeč projevuje vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

3.  Členství se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

4.  Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím, zánikem právnické osoby nebo dalšími způsoby uvedenými v Občanském zákoníku.

5.  Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek za dvě roční období ani ve lhůtě dvou měsíců po výzvě k zaplacení, v níž bude na takový následek upozorněn.

6.  Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

7.  O vyloučení člena rozhoduje statutární orgán. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.

8.  Člen má zejména právo na informace o činnosti a hospodaření spolku, účastnit se valného shromáždění, jiných akcí a činností organizovaných spolkem, být volen do orgánů spolku. Člen je povinen plnit povinnosti určené ve stanovách nebo rozhodnutím orgánů spolku, platit členské příspěvky a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo být na újmu spolku nebo které by mohlo ohrozit naplňování společného zájmu nebo které by bylo v rozporu s účelem spolku.

 

IV.

Orgány spolku

1.  Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valná hromada je shromážděním zvolených představitelů pobočných spolků.

2.   Statutárním orgánem spolku je předsednictvo.

3.   Kontrolní komise.

4.  Pobočné spolky.

V.

Valná hromada

1.  Do působnosti valné hromady náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, rozhodovat o volbě a odvolání členů předsednictva a kontrolní komise, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, jakož i další záležitosti určené ve stanovách.

2.  Valnou hromadu svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka. Zasedání valné hromady se svolá zveřejněním oznámení o svolání na internetových stránkách společnosti nejméně třicet dnů před konáním zasedání. Z oznámení musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

3.  Mimopražské  pobočné spolky vysílají na valnou hromadu jednoho zvoleného představitele. Pobočný spolek Praha zahrnující i členy ze Středočeského kraje a jehož počet členů přesahuje úhrn všech členů mimopražských pobočných spolků vysílá na valnou hromadu pět zvolených členů. Podmínkou volby a vyslání představitelů pobočných spolků je, že nemají dluh na členských příspěvcích.

4.  Valná hromada je schopna se usnášet za účasti většiny představitelů, které pobočné spolky mohly vyslat. Usnesení přijímá většinou hlasů představitelů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.

5.  Není-li valná hromada na svém zasedání schopna se usnášet, může statutární orgán svolat novým oznámením ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání valnou hromadu na náhradní zasedání. Z oznámení musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valného shromáždění předtím svoláno.

6.  Na náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu představitelů pobočných spolků. 

7.  Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Hlasovat na zasedání mohou jen zvolení představitelé pobočných spolků.

VI.

Předsednictvo

1.  Předsednictvo je statutárním orgánem, má jedenáct členů volených ze šesti představitelů mimopražských pobočných spolků a pěti představitelů pobočného spolku Praha, zvolených na jejich valných hromadách. Předsednictvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Pět členů předsednictva z pobočného spolku Praha usnesením předsednictva vytváří jeho výkonný výbor. Předsednictvo se schází dvakrát do roka. Výkonný výbor se schází podle potřeby k vyřizování běžné agendy, udržuje kontakty s Italským zastupitelským úřadem, Italským kulturním institutem, Ministerstvem zahraničních věcí, orgány státní správy a institucemi. Vytváří podmínky pro činnost pobočných spolků a vydává nejméně dvakrát do roka Zpravodaj SPI, z.s. v elektronické podobě. Funkční období členů předsednictva činí pět let.

2.  Členem předsednictva může být jen člen spolku.

3.  Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.Členu předsednictva nenáleží za výkon funkce žádná odměna, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

4.  Za společnost jedná navenek předseda, nebo první místopředseda.

VII.

Kontrolní komise

1.  Kontrolní komise má tři členy. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. Funkční období členů kontrolní komise činí pět let.

2.  Členem kontrolní komise může být jen člen spolku. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku.

3.  Členy kontrolní komise volí a odvolává valná hromada. Členu kontrolní komise nenáleží za výkon funkce žádná odměna, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

4.  Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán a nejvyšší orgán.

 

VIII.

Pobočné spolky

1.  Právní osobnost pobočných spolků se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku.

2.  O založení, zrušení a přeměně pobočného spolku rozhoduje statutární orgán. Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek.

3.  Z právních jednání pobočného spolku vzniklých přede dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku je hlavní spolek oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem. Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku hlavní spolek neručí za dluhy pobočného spolku.

4.  Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek. Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky.

IX.

Členský příspěvek

1.  Výši členského příspěvku určí statutární orgán vždy do konce kalendářního roku, který předchází roku, na který má být příspěvek zaplacen, a oznámí výši členského příspěvku na internetových stránkách spolku. Neurčí-li statutární orgán výši příspěvku, zůstává jeho výše stejná jako v předchozím roce.

2.  Příspěvek je splatný na účet pobočného spolku do konce června roku, na který má být příspěvek zaplacen. Příspěvek je hrazen prostřednictvím pobočného spolku.

3.  Vznikne-li členství v průběhu roku, člen zaplatí příspěvek v plné výši. Při zániku členství nevzniká právo na vrácení žádné části příspěvku.

4.  Hlavní spolek obdrží od pobočného spolku do konce ledna roku, který následuje po roce, v němž byly příspěvky zaplaceny, 40% členských příspěvků zaplacených jeho členy.

 

X.

Likvidace

1.  Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem členům.

2.  Likvidátor zpeněží likvidační podstatu v celém rozsahu, nerozhodne-li valná hromada jinak. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy poměrně podle počtu ukončených let jejich členství.

 

Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou SPI, z.s. dne 20.11.2021

 

Za správnost schváleného textu: PhDr. Rostislav Pietropaolo, CSc

Zveřejněno: 20.11.2021 – administrator
Vytisknout